Регистрация  Забыли пароль?

третій сектор

Орест Форко  пишет в: ngo
14.10.2009 11:14:05

Як зареєструвати громадську організацію

Крок №1. Проведення загальних зборiв.
(мiнiмальний склад учасникiв - не менше 3 осiб.)
До порядку денного включаються питання:
• про заснування ГО та затвердження її назви;
• про затвердження статуту ГО;
• про обрання керiвних органiв ГО;
Протокол, який пiдписується головуючим на зборах та секретарем, має мiстити:
чiтко викладене рiшення зборiв про створення ГО та затвердження її назви,
про затвердження статуту ГО
про обрання керiвних органiв ГО вiдповiдно до статуту
На зборах потрібно зібрати вiдомостi про засновникiв. ( прiзвище, iм'я, по-батьковi особи, рiк народження, мiсце постiйного проживання, iдентифiкацiйнi коди кожного iз засновникiв) Стосовно Статуту то в інеті є купа зразків, але наполегливо раджу порадитись з юристом, стосовно Вашого конкретно випадку.

Легалiзацiя ГО здiйснюється двома шляхами: через повiдомлення та шляхом реєстрацiї.
Крок №2. Легалізація громадської організації шляхом повідомлення.
(Дуже простий та зручний спосіб , але має ряд суттєвих недоліків - органiзацiя не одержує статусу юридичної особи i не може бути суб'єктом цивiльно-правових вiдносин)
Подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації i місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку. (Пiдписи повиннi бути нотарiально посвiдченi. Заяву найкраще взяти з собою до нотаріуса в електронному вигляді, адже друкуватись вона буде на його бланку. Орієнтовна вартість послуги - 80-100 грн).

Крок №2. Легалiзацiя ГО шляхом реєстрації.
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. заява до реєструючого органу  управління державної реєстраці відповідної міської ради або Обласне управління юстиції ) (Пiдписи повиннi бути нотарiально посвiдченi. Заяву найкраще взяти з собою до нотаріуса в електронному вигляді, адже друкуватись вона буде на його бланку. Орієнтовна вартість послуги - 80грн).
2. статут в двох примiрниках;
3. протокол загальних зборiв, якi прийняли статут;
4. вiдомостi про склад керiвництва центральних статутних органiв (iз зазначенням прiзвища, iменi, по-батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання, посади, місця роботи)
5. данi про наявнiсть або відсутність мiсцевих осередкiв , пiдтвердженi протоколами конференцiй (зборiв);
6. документ про сплату реєстрацiйного збору (в залежностi вiд статусу ГО сума збору буде рiзною. Молодіжні та дитячі ГО від сплати звільняються ,організації з місцевим статусом – 42,50 грн (2,5 неоподаткованих мінімуми), з обласним – 85 грн (5 неоподаткованих мінімумів);
7. вiдомостi про засновникiв об'єднання громадян або спiлок об'єднань громадян (для громадян - iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання; для спiлок об'єднань громадян - назви об'єднання, мiсцезнаходження вищих статутних органiв, а також доданням копiї документа про легалiзацiю);
8. Документ, який підтверджує місцезнаходження ГО - довідка (з жеку) про адресу ГО .(якщо там проживає сім'я, то має бути заява від інших членів, що вони не проти) або договір оренди(найму).
Управління державної реєстрації після надання вищезазначеного переліку документів зообовязане протягом трьох робочих днів видати копiю свiдоцтва про реєстрацiю та завірену копію статуту

Крок №3. Управління статистики, потрібно:
Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. нотарiально посвiдчену копiю статуту;
2. нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю;
3. сплатити реєстрацiйний збiр
4. облікову картку (Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики).
5. квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її завірених копій
(оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в розмірі:
15 гривень 56 копійок (при оформленні довідки протягом 3 днів) або 20 гривень 23 копійки (при оформленні - протягом 2 днів) або 31 гривня 13 копійок (при оформленні - протягом 1 дня. Додатково за видачу кожної окремої копії довідки - 1 гривня 55 копійок
)
Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в три рази.

Крок №4. Державна податкова адмiнiстрацiя
(Перед вiдвiданням цього органу ви повиннi призначити чи обрати виконавчого керiвника ГО i бухгалтера)

Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. заява на iм'я начальника районної (мiської) податкової адмiнiстрацiї про взяття вашої ГО на облiк;
2. нотарiально посвiдчена копiя статуту ГО;
3. нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
4. довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
5. протокол установчих зборiв ГО;
6. вiдомостi про засновникiв ГО;
7. наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого керiвника ГО;
наказ про призначення головного бухгалтера ГО;
8. оригiнал статуту (Пiсля реєстрацiї ГО у податковiй адмiнiстрацiї, на оригiналi статуту ГО ставиться вiдповiдний штамп i вам видається довiдка про постановку вашої органiзацiї на облiк у податковiй адмiнiстрацiї).

Крок №5 Одержання дозволу на виготовлення печатки
Потрібно одержати дозвiл у дозвiльнiй системi УМВС (Знаходиться у приміщенні управління державної реєстраці або районного управлiння мiлiцiї).
Перелік документів необхідних для дозволу:
- заяву на iм'я начальника дозвiльної системи про виготовлення печатки та штампiв з ескiзами по 2 примiрника на кожну печатку або штамп;
- нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- виписку iз статуту ГО (частини, що стосується права ГО мати печатки або штампи) за пiдписом керiвника ГО;
- оригiнали статуту та свiдоцтва про реєстрацiю ГО;
- квитанцiю про сплату збору за надання дозволу (51 грн)
Як правило дозвiл на виготовлення печатки надається через тиждень пiсля подачi документiв.
На оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ставиться вiдповiдний штамп про надання дозволу i повертається по одному примiрнику ескiзiв печатки i штампiв з вiдмiткою про дозвiл на їх виготовлення.

Крок №6. Виготовлення печатки
Замовити виготовлення печатки i штампiв можна у рiзних фiрмах за наявностi дозволу. Термiн виготовлення складає як правило вiд 1 години до 1 дня., орієнтовна вартість – 80 грн.

Крок №7. Пенсiйний фонд України
Необхідно за умови використання Вашою організацією найманої праці
Термін: 3 дні з дня подачі документів.
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. копiя статуту ГО;
2. копiясвiдоцтва про реєстрацiю;
3. копiядовiдки з управлiння статистики про взяття на облiк ГО.
4. Заява про реєстрацiю (оформляється у самому фондi)

Крок №8. Фонди соцiального страхування
Необхідно за умови використання Вашою організацією найманої праці

Необхідні документи :
1. копії статуту ГО;
2. копії свiдоцтва про реєстрацiю ГО.

Реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття

Термін розгляду : не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора

Крок №9. Вiдкриття банкiвського рахунку (за бажанням)
Необхiднi такi документи:
1. заява на iм`я керуючого банком чи його вiддiлення про вiдкриття рахунку для вашої ГО;
2. протокол установчих зборiв ГО;
3. вiдомостi про засновникiв ГО;
4. наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання)
5. виконавчого керiвника ГО;
6. наказ про призначення головного бухгалтера ГО;
7. нотарiально посвiдчена копiя статуту ГО;
8. нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю;
9. довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
10. довiдка про взяття на облiк вiд податкової адмiнiстрацiї;
11. карточка iз зразками пiдписiв керiвника та головного бухгалтера, яким надано право пiдпису фiнансових документiв.
12. У банку ви укладаєте договiр про обслуговування банком вашої ГО, сплачуєте збiр за вiдкриття рахунку (34 гривнi).

Якщо ви виконали всi необхiднi кроки по реєстрацiї ГО:
1) на оригiналi вашого статуту мають стояти штампи державної податкової адмiнiстрацiї, пенсiйного фонду України, фонду соцiального страхування;
2) на оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю ГО має стояти штамп дозвiльної системи УМВС;
3) у вашiй папцi докуметiв ГО мають бути пiдшитi:
протокол установчих зборiв про утворення ГО,
вiдомостi про засновникiв ГО,
накази про призначення керiвника i головного бухгалтера ГО,
копiї документiв, одержаних в управлiннi статистики, банку, фондах пенсiйному та соцiального страхування;
4) у вас є кругла печатка ГО, штампи i бланки (необов'язково);
5) ваша ГО має постiйний розрахунковий рахунок, а керiвник та головний бухгалтер мають перепустки до банку, де обслуговується ваша ГО.


Рекомендовать запись
Оцените пост:

Показать смайлы
 

Комментариев: 21
Блин, как всё это долго...Проще всем собраться и выпить )))
не спорю)), але реєстрація юр.особи дає цілу низку переваг якщо ти плануєш чимось займатись всерйоз
Орест, привіт. Скільки конкретно (в середньому) триває оформлення гром. орг.?
2 тижні приблизно
Если чем-то планируешь заниматься всерьез, то ряд преимуществ тебе может дать только АК-47. А вышенаписанное - лишь способ указать норовистой лошадке свое стойло.
а ще краще ядерна кнопка
АК-47 і ядерна кнопка не підходять :( я пацифіст
це був сарказм напиши що ти плануєш робити може тоді зможу сказати більше
Спасибо, очень полезная информация. Хотела спросить одну вещь, когда организация уже зарегистрирована и у нее на руках все документы, и в нее захотят вступить другие люди. Допустим их заявление на вступление будет одобрено, в каких документах организации это должно быть заверено? и должно ли быть?
прийняття нових членів є справою самої оранізації - вона прописує відповідну інформацію в статуті.можуть бути членські квитки хоча це не обовязково і завіряти нічого не потрібно
які переваги (чи податкові пільги:)) дає державна реєстрація громадської організації?
ви можете брати участь в грантових конкурсах. стаєте повноцінною юр. особою. зможете заключати договори приймати людей на роботу і тд.
чи не змінився за рік порядок реєстрації громадської організації?
наскільки мені відомо-ні. зараз готується нова редакція ЗУ " Про ГО" згідно з яким організаціям доведеться вносити зміни в статут
громадські організації мають певні податкові пільги? які саме і де можна знайти їх перелік?
громадські організації є неприбутковими. тобто позбавлені сплати податку на прибуток. крім того в них є пільгова ставка на оренду землі та приміщень що перебувають в комунальній власності
чи можна завозити товар з-за кордону для ГО? наприклад футболки чи кепки з символікою?
якщо ти про гуманітарку то кожна поставка гуманітарної допомоги в Україну здійснюється з дозволу спеціальної Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України. отримати який доволі складно. якщо це невелика кількість везеш як звичайний вантаж
при проходженні митніці сплачується ПДВ?
дякую :)


О сообществе

Про неурядові організації, їх діяльність та все що з цим пов'язано


Последние посетители сообщества
Нет данных

Модераторы сообщества

Метки

Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ОБОЗ.ua